Algemene voorwaarden 

Reservaties

Van iedere reservatie voor een verblijf wordt bij het brengen van het gastdier een reserveringsformulier opgemaakt. Bij het ondertekenen van dit formulier gaat de klant akkoord met onze algemene voorwaarden. 

De bevestiging door Poezen op Zolder van deze reservering, volledig ingevuld en voorzien van de handtekening van de klant, geldt samen met de algemene voorwaarden als bevestiging van de totstandkoming van de verblijfsovereenkomst.

Brengen en halen van het gastdier geschiedt alleen op afspraak.

In deze algemene voorwaarden wordt onder “klant” verstaan, diegene met wie de pensionovereenkomst betreffende het gastdier wordt aangegaan.

Betaling

Vermelde prijzen gelden per dag. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde
BTW.

De reservering is pas bevestigd nadat het kattenpension een voorschot heeft ontvangen van de klant. 

De dag van ophalen wordt als volledige dag aangerekend. In geval van niet tijdige algehele betaling door de klant is het kattenpension gerechtigd alle gerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen. Het gastdier wordt terug gegeven aan de eigenaar na volledige betaling van de verschuldigde som.

Bij eerder ophalen of later brengen van het gastdier blijft de klant de gehele reserveringsom aan het kattenpension verschuldigd.

Indien het gastdier later wordt opgehaald dan afgesproken, dient de klant de afgesproken prijs per dag gedurende de extra dagen bij het ophalen contant te
voldoen.

Bij het niet afhalen van het gastdier op de voorziene datum zonder verlenging, wordt het gastdier maximum 14 dagen na het voorziene einde verzorgd. Het
kattenpension heeft het recht het gastdier naar een asiel te brengen. De klant blijft steeds gehouden om de volledige pensionprijs te betalen vermeerderd met de
kosten voor het extra verblijf en de eventuele asielkosten.

Annuleringskosten

Indien de klant de reservering uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum ongedaan maakt, heeft Poezen op zolder recht op het voorschot dat reeds betaald werd.

Bij het annuleren van de reservering, korter dan 2 weken voor de ingangsdatum, behoudt het kattenpension het recht om de volledige pensionkosten voor de
gereserveerde dagen in rekening te brengen aan de klant. Het voorschot wordt niet terugbetaald.

Annulering bij ziekte of overlijden van kat of eigenaar is kosteloos, mits een schriftelijke verklaring van de (dieren)arts wordt voorgelegd. Na ontvangst van deze
schriftelijke verklaring zal het kattenpension Snoet het reeds betaalde voorschot terugstorten.

Verzorging en ziekte

Poezen op zolder verplicht zich tot een zo goed mogelijke verzorging van het in pension gegeven gastdier, en behoudt zich het recht dit te doen op de wijze
die zij het beste acht.

Indien de klant zelf voeding levert dient hij voldoende mee te brengen voor de volledige duur van het verblijf. De resterende voeding wordt teruggegeven aan de
eigenaar op het einde van het verblijf. Indien onvoldoende voeding werd geleverd door de eigenaar zal hij Poezen op Zolder vergoeden voor de aankoop van een minimale verpakking alsook de verplaatsingskosten nodig voor de aankoop.

Het gastdier moet ingeënt zijn tegen kattenniesziekte (rhinotracheitis), kattenziekte (panleucopenie) en leucose .Deze vaccinaties mogen niet ouder zijn dan
1 jaar en niet jonger dan 3 weken wanneer het gastdier het pension betreedt. Het bewijs van de vereiste inentingen dient, uiterlijk bij aanvang van het verblijf, door de
klant te worden afgegeven. Als het gastdier niet (goed) geënt is, dan kan het gastdier niet worden opgenomen. Ook wordt het gastdier niet opgenomen als de klant geen
geldig bewijs van de inenting heeft. In dit geval blijven de pensionkosten onverminderd verschuldigd. Kattenniesziekte is ondanks goede inenting nooit voor
100% uit te sluiten, echter het kattenpension zal zo zorgvuldig mogelijk handelen, om ieder gastdier maximale bescherming te bieden.

Ieder gastdier dient bij aanvang van het verblijf vrij te zijn van ongedierte zoals vlooien, wormen, teken, luizen of oormijt. De klant dient het gastdier ten laatse 3
dagen voor de aanvang van het verblijf te ontvlooien. Indien Poezen op zolder de benodigde antivlooien- en/of wormenbehandeling toe moet dienen, worden deze
kosten in rekening gebracht aan de klant, alsook de kosten voor het eventueel vlooienvrij maken van het kattenverblijf. Een pipet kan ook bij Poezen op Zolder worden aangekocht.

Indien het gastdier een ziekte of aandoening heeft die besmettelijk is of een gezondheidsrisico oplevert voor andere katten, kan het gastdier niet worden toegelaten bij Poezen op zoldeer. Indien het gastdier medicijnen gebruikt dient de klant zelf voldoende medicijnen af te geven voor de gehele verblijfsperiode, alsmede een gebruiksaanwijzing en dosering van deze medicijnen. Medicijnen en gebruiksaanwijzing moeten voorzien zijn van de namen van zowel klant als gastdier.

Ook als het gastdier een speciaal dieet moet volgen en/of aparte voederwensen heeft, dient de klant dit zelf te verschaffen, voorzien van namen van zowel klant als
gastdier.

Bij ziekte of redelijk vermoeden van ziekte tijdens het verblijf van het gastdier heeft het kattenpension het recht om op kosten van de klant een dierenarts te
consulteren en indien nodig, die maatregelen te treffen die de dierenarts nodig acht.
In noodgevallen en bij hoge dierenartskosten zal Poezen op zolder de door de klant opgegeven contactpersoon op de hoogte brengen. De dierenartskosten,
inclusief voorgeschreven medicatie, dienen bij het afhalen van het gastdier contant te worden voldaan door de klant.

Poezen op Zolder is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing, ontsnapping of overlijden van
het gastdier.

De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens aan het kattenpension te melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en
verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier. De klant is aansprakelijk jegens Poezen op zolder voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van
het niet melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.